I, Daniel Blake – Review

An astonishing, unforgiving gut-punch.

Continue reading I, Daniel Blake – Review